No podeu fer una nova comanda des del vostre país United States

1. POLÍTICA DE PRIVACITAT i PROTECCIÓ DE DADES

 Identitat: ARETEX S.A.U.

CIF: A08044182

Dir. postal: Rial de Sa Clavella, 89, ARENYS DE MAR (08350) Barcelona

Telèfon: 937959980

Correu electrònic: shop@condor.es

1.1 INFORMACIÓ I CONSENTIMENT 

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, l’Usuari queda informat i atorga el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc per tal que les seves dades personals que faciliti a través de la pàgina Web ubicada a la URL www.condor.es (en endavant, el “Lloc Web”) siguin tractades per ARETEX, S.A.U.

1.2 OBLIGATORIETAT DE FACILITAT LES DADES

Les dades sol·licitades en els formularis de la Web són de caràcter general, obligatòries (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per tal de complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten les mateixes o no es faciliten correctament, no podran atendre’s les mateixes, sense perjudici que pugui visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web.

1.3 AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ ARETEX, S.A.U. LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT DE TEMPS?

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades per ARETEX, S.A.U. conforme a les següents finalitats:

 • Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’Usuari, quan aquest faciliti les seves dades amb la Referència “Contacte” a l’adreça de correu electrònic shop@condor.es. Les dades de l’Usuari seran conservades amb aquesta finalitat fins que aquest s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 • Avaluar la candidatura en els processos de selecció de personal, quan l’Usuari remeti el seu Currículum Vitae a través  i amb la Referència “Treballi amb nosaltres” a l’adreça de correu electrònic shop@condor.es. Les dades de l’Usuari seran conservades amb aquesta finalitat fins que aquest s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 • Remetre periòdicament als Usuaris, inclòs per mitjans electrònics, comunicacions comercials, relacionades amb productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies que puguin resultar del seu interès, si l’Usuari atorga el seu consentiment marcant la casella de verificació corresponent, tret que s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 • Mantenir informat l’Usuari sobre les novetats d’ ARETEX, S.A.U.en els seus perfils a les Xarxes Socials, sempre que l’Usuari s’hagi fet seguidor d’ARETEX, S.A.U.en els seus perfils. L’Usuari que no desitgi seguir rebent comunicacions comercials sobre ARETEX, S.A.U.a les Xarxes Socials, haurà de deixar de seguir els seus perfils.

1.4 QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ ARETEX, S.A.U.? 

ARETEX, S.A.U.tractarà les següents categories de dades de l’Usuari:

 •          Dades identificatives: nom, cognoms, DNI i data de naixement
 •          Dades de contacte: adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon
 •          Dades de detalls de treball
 •          Dades acadèmiques i professionals

1.5 QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

El tractament de les dades de l’Usuari per part d’ARETEX, S.A.U. està basat en el consentiment que se li sol·licita i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats mencionades són independents. Per tant, l’Usuari podrà revocar només un d’ells, no afectant a la resta. 

1.6 A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades no es cediran a tercers, exceptuant els casos en què existeixi una obligació legal.

Les dades de l’Usuari podran ser comunicades a la xarxa comercial (inclosos franquiciats i empreses del grup a la qual pertany) ARETEX, S.A.U. i a d’altres entitats que exerceixin activitats necessàries per al compliment de les finalitats descrites, que presten els seus serveis en diferents àrees de negoci, amb la finalitat que siguin tractades per aquestes per a remetre-li comunicacions comercials, inclús per mitjans electrònics, sobre productes i serveis que puguin resultar del seu interès, sempre que ens ho autoritzi marcant la casella habilitada per aquest efecte en els formularis del Lloc Web.

1.7 RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’Usuari:

 • Garanteix que les dades que facilita a ARETEX, S.A.U. són certes, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal manera que respongui a la seva situació real.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això pugui causar a ARETEX, S.A,U. o a tercers.
 • Per a formar part del fitxer d’ARETEX, S.A.U. és requisit indispensable ser major de 18 anys.

1.8 COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS

Una de les finalitats per les quals ARETEX, S.A.U. tracta totes les dades personals proporcionades per part dels Usuaris és per a remetre’ls comunicacions electròniques amb informació relativa a productes, serveix, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris. Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta anirà adreçada única i exclusivament a aquells Usuaris que haguessin donat prèviament el seu consentiment a la recepció de les mateixes.

En cas que l’usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part d’ARETEX, S.A.U. pot sol·licitar la baixa del servei en el següent correu: mkt@condor.es

 1.9 EXERCICI DE DRETS

L’Usuari pot enviar un escrit a ARETEX, S.A.U. amb la Referència “Protecció de Dades” a l’adreça de correu electrònic shop@condor.es, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta per:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si a ARETEX, S.A.U. s’estan tractant dades personals que concerneixen a l’Usuari o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que foren recollides.
 • Obtenir d’ARETEX, S.A.U la limitació de tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Reclamar davant la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es), a través de la següent adreça: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid, quan l’interessat consideri que ARETEX, S.A.U. ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable de protecció de dades.

La informació facilitada es conservarà durant el temps en què es mantingui la relació comercial i en el cas que s’exerciti el dret a cancel·lació, oposició de les dades es mantindran en el fitxer per un període de 2 mesos, comptats a partir de la recepció de la notificació de cancel·lació o oposició, excepte en aquells casos en què, d’acord amb la legislació vigent, ARETEX, S.A.U., tingui la obligació de conservar-los per més temps.

1.10 MESURES DE SEGURETAT

ARETEX, S.A.U. tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte les mateixes, de conformitat amb el previst a la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.

1.11 COOKIES

1. ARETEX S.A. utilitza cookies per poder millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat dels usuaris, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir el seu ús a la botiga. Les cookies són arxius instal·lats al disc dur de l'ordinador o bé a la memòria del navegador a la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l'ordinador de l'usuari per identificar-lo.

2. Si l'usuari no desitja que s'instal·li al seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per no rebre-les. Igualment, l'usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas que l'usuari decideixi desactivar-les, la qualitat i rapidesa del servei es podran veure perjudicades, i fins i tot, perdre accés a alguns dels serveis oferts per la botiga.