AVIS LEGAL

1.- Dret a la informació

L’informem que aquest lloc web http://www.condor.es (d’ara endavant, el “Lloc Web”) és titularitat d’ ARETEX, S.A.U (d’ara endavant, “ARETEX”), amb C.I.F. A-08044182, i domicili social a Rial de Sa Clavella, 89, Arenys de Mar, 08350, Barcelona, inscrita al Registro Mercantil de Barcelona, en el Llibre 360, Tom 831 Foli 19, Secció 2ª, Fulla 4135, Data 25/10/1954.

L’accés i/o ús del Lloc Web li atribueix la condició d’usuari, i accepta, des de tal accés i/o ús, el present Avis Legal.
L’usuari (d’ara endavant, l’“Usuari”) pot posar-se en contacte amb ARETEX mitjançant la següent adreça de correu electrònic: shop@condor.es o al número de telèfon +34 937959980.

2.- Ús del Lloc Web

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del Lloc Web. El Lloc Web pot proporcionar accés a multiples textos, gràfics, dibuixos, dissenys, fotografíes, continguts multimedia, i informacions (d’ara endavant, “Continguts”) pertanyents a ARETEX o a tercers als que l’Usuari pot tenir accés.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels Continguts i serveis oferts mitjançant el Lloc Web i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no utilitzar-los per:
•    (i) Incórrer a activitats il·lícites, ilegals o contraries a la bona fe i l’ordre públic.
•    (ii) Provocar danys als sistemes físics i lògics del Lloc Web d’ ARETEX, dels seus proveïdors o de terceres persones.
•    (iii) Introduïr o difondre a la xarxa virus informàtics o quqalsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats. •    (iv) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades d’ ARETEX, tercers proveïdors i altres usuaris.
•    (v) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic mitjançant qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, a menys que es tingui l’autorització d’ ARETEX.
•    (vi) Suprimir, ocultar o manipular els Continguts subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades significatives de tals drets d’ ARETEX o de tercers incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se als Continguts Contenidos.

ARETEX adverteix que els materials continguts en aquest Lloc Web han sigut inclosos a mer títol informatiu, pel que resulten insuficients per prendre decisions o assumir posicions en un cas concret.

L’Usuari ha de tenir en compte que els materials continguts en aquest Lloc Web podrien no reflexar l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les questions analitzades. Tanmateix aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

ARETEX tindrà el dret d’investigar i denunciar qualsevol de les conductes mencionades d’acord amb la Llei, així com a col·laborar amb les autoritats en la investigació de tals actuacions.

ARETEX podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat al Lloc Web per motius d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin, ARETEX comunicará al Usuari, amb antelació suficient, la data prevista per la suspensió dels serveis. ARETEX no es responsabilitza de l’ús que els Usuaris puguin fer dels Continguts inclosos en el Lloc Web.

3.- Propietat Intelectual i Industrial

Tots i cadascun dels drets de la propietat intelectual sobre el contingut i el disseny gràfic d’aquest Lloc Web (a títol enunciatiu, imatges, sons, audio, video, software o textes; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, sel·lecció de material utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) són propietat exclusiva d’ARETEX o d’un tercer a qui ARETEX ha autoritzat el seu ús. Per tant, ARETEX té el dret exclusiu d’explotació de tals continguts i disseny gràfic.

Per això, en virtut de lo disposat en el Real Decret Legislatiu 1/1996, del 12 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intelectual, i a la Llei 17/2001, del 7 de desembre, de Marques, així com qualsevol altre legislació complementaria en materia de propietat intelectual i industrial, queda prohibida la reproducció, transmissió, adaptació, traducció, distribució o comunicació pública, inclosa la posada a disposició o qualsevol altre forma d’explotació comercial i/o modificació de tot o part del contingut del Lloc Web, tret autorització prèvia i expressa de ARETEX.

ARETEX no concedeix cap llicència o autorització per utilitzar cap dels seus drets de propietat intelectual i industrial o qualsevol altre propietat o dret relacionat amb el Lloc Web i/o els serveis o continguts del mateix.

L’Usuari es compromet a repectar els drets de Propietat Intelectual i Industrial titularitat d’ ARETEX. Es permet, en aquest sentit, la reproducció i allotjament temporal dels continguts del Lloc Web en tant que sigui estrictament necessari per l’ús i visualització del Lloc Web desde un ordinador/tablet o telèfon personal. La legitimitat dels drets de propietat intelectual o industrial sobre els continguts aportats pels Usuaris és de la exclusiva responsabilitat dels mateixos, que respondran davant qualsevol reclamació de tercers derivada de l’ús il·licit dels continguts del Lloc Web.


4.- Protecció de dades

L’ús d’aquest Lloc Web pot requerir que els Usuaris proporcionin dades personals. ARETEX tracta aquesta informació d’acord amb la legislació aplicable, i la recull a la seva Política de Privacitat.

5.- Responsabilitat i Garanties

ARETEX declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i tenint en compte l’estat actual de la tecnología, per permetre el correcte funcionament i la absència de virus i components perjudicials al seu Lloc Web.

Tanmateix, ARETEX no pot ser considerada responsable per:
•    (i) La falta de continuitat i disponibilitat dels Continguts i Serveis;
•    (ii) la presència d’errors en el mencionat Contingut o la falta de correcció dels defectes que poguessin existir;
•    (iii) la veracitat, integritat o actualització de les dades facilitades pels Usuaris;
•    (iv) la interrupció del funcionament del Lloc Web o fallades informàtiques, averies telefòniques, desconexions, retrassos o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues a les línies telefòniques, centres de dades, en el sistema d’internat o en altres sistemes electrònics, produïts durant el curs del seu funcionament;
•    (v) la presència de virus o altres components danyosos;
•    (vi) qualsevol dany causat per tercers que infringeixin o vulnerin els sistemes de seguretat d’ ARETEX.

ARETEX podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat al Lloc Web amb motiu de operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin, ARETEX comunicarà al Usuari, amb antelació suficient, la data prevista per la suspensió dels Serveis.

ARETEX no es responsabilitza de l’ús que els Usuaris puguin fer dels Contiguts inclosos en el Lloc Web.

6.- Durada i modificació

El present Avís Legal estarà vigent amb caràcter indefinit, podent ARETEX efectuar canvis sobre les condicions específiques en el mateix, i que entraran en vigor desde el moment de la seva publicació.

ARETEX podrà suprimir, afegir o canviar tant els Continguts com els serveis que ofereix, així com també la forma en la que els mateixos apareixen localitzats o presentats. S’enten com a vigents, les condicions que estàn publicades en el moment en el que l’Usuari accedeix al Lloc Web d’ ARETEX.

L’accés i/o ús del Lloc Web s’entendrà com una acceptació per part de l’Usuari del present Avís Legal i les seves condicions i, en el seu cas, els canvis efectuats a les mateixes.

7.- Hipervincles

ARETEX no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços o altres aplicacions o llocs web que es trobin en el Lloc Web d’ARETEX, podent dirigir a l’Usuari a altres aplicacions o llocs web sobre els que ARETEX no té cap tipus de control.

En aquest sentit, ARETEX no es fa responsable de la informació continguda en aquests enllaços de tercers ni de qualsevol efecte que pogués derivar-se de tal informació.

Per tant, la inclusió de vincles amb altres llocs web o aplicacions no implica la aprobació dels seus continguts per part d’ARETEX ni la existència de cap tipus d’associació entre ARETEX i els seus titulars.

En consequència, l’Usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al Contingut i condicions d’ús que regeixin les mateixes.

8.- Salvaguarda i interpretació

Aquest Avís Legal constitueix un acord entre cada un dels Usuaris i ARETEX.

Si l’autoritat competent delcara que una disposició és ilegal, invàlida o inaplicable, tal declaració respecte una o varies clàusules s’entendrà sense perjudici de la validesa de les altres clàusules.

El fet que ARETEX no exigeixi el cumpliment estricte de cap de les disposicions del present Avis Legal no constitueix ni pot interpretar-se en cap cas com una renúncia per la seva part a exigir el cumpliment estricte en el futur.

9.- Informació General

ARETEX perseguirà l’incompliment del present Avís Legal, així com qualsevol utilització indeguda del seu Lloc Web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

10.- Notificacions

ARETEX podrà realitzar les oportunes comunicacions mitjançant l’adreça de correu electrònic facilitada pels Usuaris en el formularis de registre o mitjançant qualsevol altre mitjà facilitat en les dades de contacte de l’Usuari.