Política privacitat

POLITICA DE PRIVACITAT

1.- Qui és el responsable del tratactament de les seves dades?

El responsable del tractament de les seves dades personals és ARETEX, S.A.U. (d’ara endavant, “ARETEX”), amb C.I.F. A-08044182, i domicili social a Rial de Sa Clavella, 89, Arenys de Mar, 08350, Barcelona.

La present Política de Privacitat regula l’accés i l’ús del Lloc Web (d’ara endavant, el “Lloc Web”) que ARETEX posa a disposició dels usuaris d’Internet (d’ara endavant, els “Usuaris”) interessats en els continguts (s’ara endavant, els “Continguts”) i els serveis (d’ara endavant, els “Serveis”) oferts per ARETEX en el mateix.

Correu electrònic de contacte: gdpr@condor.es


2.- Recomanacions

Si us plau, llegeixi atentament i segueixi les seguents recomanacions:
•    Mantingui el seu equip equipat amb software antivirus degudament actualitzat contra software maliciós i aplicacions de spyware que puguin posar en perill la seva navegació per Internet i la informació allotjada en el seu equip.
•    Llegeixi i revisi aquesta Politica de Privacitat i tots els textos legals posats a disposició per ARETEX en el Lloc Web.


3.- Informació sobre les dades que ARETEX recopila mitjançant el Lloc Web

Pel correcte funcionament del Lloc Web, ARETEX pot tenir accés a les següents dades facilitades, en el seu cas, per part de l’Usuari:
•    (i) Dades d’identificació: nom, cognoms, data de naixement i DNI.
•    (ii) Dades de contacte: email, telèfon i adreça postal.
•    (iii) Dades de detalls laborals.
•    (iv) Dades acadèmiques i professionals.


4.- Per què ARETEX està legitimada per processar les seves dades?

La base de legitimació d’ARETEX per al tractament de les dades dels Usuaris mitjançant aquest Lloc Web és el consentiement dels Usuaris al tractament de les seves dades personals, així com l’execució d’un contracte en el que l’interessat és part o l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

En aquest sentit, ARETEX tracta les dades personals dels Usuaris amb la finalitat de permetre la relació comercial sol·licitada per l’Usuari, per la remissió de comunicacions comercials i/o Newsletters, per tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’usuari i per evaluar la candidatura dels processos de sel·lecció de personal quan l’Usuari remeteixi el seu Currículum Vitae.

Acceptant la present Política de Privacitat i marcant les caselles corresponents, l’Usuari dona el seu consentiment a l’esmentat tractament.

ARETEX es pren molt seriosament la protecció de la seva privacitat i les seves dades personals. Per aquest motiu, les seves dades personals es conserven de forma segura i es tractaran amb la màxima cura, conforme amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consejll, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (el “Reglament general de protecció de dades” o “Reglament de protecció de dades o RGPD”). La present Política de Privacitat regula l’accés i l’ús del servei que ARETEX posa a disposició de l’Usuari interessat en els serveis i continguts allotjats al Lloc Web. Pel que respecta a aquest punt, l’Usuari podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment enviant un missatge a la seguent adreça de correu: gdpr@condor.es sense que afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment prèvia a la seva retirada.


5.- Quines són les finalitats del tractament de dades personals?

Les seves dades de caràcter personal recollits per ARETEX podran ser utilitzats per les seguents finalitats, segons el consentiment atorgat en el formulari de registre corresponent:
•    (i) Permetre que el Lloc Web compleixi la seva funció de proporcionar els serveis sol·licitats.
•    (ii) Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, solicituds, incidències o consultes de l’Usuario.
•    (iii) Evaluar la candidatura en els processos de selecció de personal quan l’Usuario remeti el seu Currículum Vitae.
•    (iv) Rebre per carta, telèfon, correu electrònic, SMS/MMS, o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, comunicacions comercials o informació sobre productes i serveis d’ARETEX.


6.- Veracitat de les dades facilitades pels Usuaris

L’Usuari garanteix la veracitat de les dades personals facilitades i es compromet a comunicar a ARETEX qualsevol modificació de les mateixes. L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se ARETEX el dret d’excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin per Dret.

Es recomana que els Usuaris protegeixin les seves dades amb la màxima diligencia utilitzant les eines de seguretat adequades. ARETEX no serà responsable de cap robatori, modificació ilegal o pèrdua de dades.

Qualsevol modificació o actualització de les dades haurà de ser comunicada a ARETEX mitjançant els mitjans de comunicació previstos en la present Política de Privacitat.


7.- Conservació de dades

La protecció de la privacitat i de les dades personals dels Usuaris és molt important per ARETEX. Per tant, ARETEX fa tot el possible per evitar que les dades de l’Usuari s’utilitzin de manera inadequada. Només el personal autoritzat té accés a les dades de l’Usuari.

Les dades personals de l’Usuari es conservaran mentres permaneixi el compte de ARETEX actiu per a fins del tractament pel que han sigut facilitats, sempre que l’Usuari hagi revocat el seu consentiment, solicitant l’eliminació del seu compte o el borrat de determinades dades personals del Lloc Web.

Posteriorment, en el que que sigui necessari, ARETEX mantindrà la informació bloquejada els terminis legalment establerts.

ARETEX es compromet al cumpliment de la seva obligació de secret i confidencialitat de les dades de caràcter personal conforme a lo disposat a la legislació aplicable.


8.- Drets dels Usuaris

Els Usuaris tenen dret a:
•    (i) Accedir a les seves dades personals;
•    (ii) Sol·licitar la rectificació de qualsevol dada inexacta;
•    (iii) Sol·licitar la supresió de les seves dades;
•    (iv) Sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades;
•    (v) Oposar-se al tractament de les seves dades;
•    (vi) Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
•    (vii) Tanmateix, Els Usuaris tindran dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades.

L’Usuari pot exercir tots aquests drets a la seguent adreça de correu electrònic: gdpr@condor.es indicant el motiu de la seva petició i aportant una còpia del seu D.N.I.

L’Usuari també pot enviar la seva petició per correu ordinari a la seguent adreça: Rial de Sa Clavella, 89, Arenys de Mar, 08350, Barcelona.

La comunicació dirigida a ARETEX haurà de contenir la seguent informació:
•    Nom i cognoms de l’Usuari; fotocopia del seu document nacional d’identitat, o del seu passaport o altre document vàlid que l’identifiqui.
•    Petició en que es concreta la sol·licitud.

Sense prejudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, l’Usuari tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en l’Estat membre en el que tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequada a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels seus drets. L’autoritat de control davant la que hagi presentat la reclamació informarà al reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.


9.- Seguretat de dades

La protecció de la privacitat i de les dades personals del Usuaris és molt important per ARETEX. Per això, ARETEX ha pres totes les mesures al seu avast per evitar que les seves dades siguin utilitzades de forma indeguda, permetent l’accés als mateixos únicament al personal autoritzat.

ARETEX manté la seguretat adequada per la protecció de les dades personals d’acord amb la legislació aplicable i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades per l’Usuari mitjançant el Lloc Web, sense perjudici de informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

ARETEX es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte a les dades de caràcter personal d’acord amb la legislació aplicable.

ARETEX no serà responsable deels danys i prejudicis que puguessin derivar del incompliment d’aquesta obligació per part de l’Usuari.


10.- Transferències i/o cessions a tercers

S’informa a l’Usuari que les seves dades de caràcter personal no podràn ser cedides a terceres empreses o entitats.

Les dades dels Usuaris únicament podràn ser utilitzades per ARETEX per qualsevol ús que serveixi per complir correctament amb les finalitats del tractament de caràcter personal recollides en el punt 4 d’aquesta Política de Privacitat.


11.- Preguntes

Si té algun dubte sobre la nostra Política de Privacitat, posi’s en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònica a: gdpr@condor.es

Tanmateix, si considera que els seus drets no estàn sent degudament salvaguardats, té dret a presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos, les dades de contacte del qual són: telèfons 901 100 099 i 912 663 517; adreça postal C/Jorge Juan 6, 28001 Madrid; oficina electrònica https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ i Sol·licitut www.agpd.es


12.- Acceptació i Consentiment

L’Usuario declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part d’ARETEX, a la forma i per les finalitat indicades en la present Política de Privacitat.