Termes i Condicions generals de compra, formes de pagament, política de devolucions i reemborsament

TERMES I CONDICIONS

1. INFORMACIÓ PREVIA 

Els presents Termes i Condicions regularan expressament les relacions sorgides entre ARETEX S.A. (d'ara endavant, "ARETEX"), amb domicili social a carrer RIAL DE SA CLAVELLA, 89 ARENYS DE MAR (BARCELONA) 08350 ESPAÑA, i amb CIF A08044182 i els tercers (d'ara endavant, "Usuaris") que es donguin d'alta com a usuaris i/o adquireixin mitjançant la botiga online del lloc web oficial d'ARETEX (http://www.condor.es, d'ara endavant "Lloc Web").

Per qualsevol questió, l'Usuari podrà contactar a la següent adreça de correu electrònic: shop@condor.es o al número de telèfon +34 937959980.

Societat Unipersonal INSCRITA EN EL REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA: Hoja 4.135, Folio 19, Tomo 831, Libro 360, Sec 2ª, Fecha 25/10/1954

2. ACCEPTACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS

L'accés al Lloc Web suposa l'acceptació d'aquests Termes i Condicions, així com les diferents modificacions i/o textos legals que ARETEX pugui incloure en el futur.

Mitjançant l'acceptació dels Termes i Condicions, l'Usuari es compromet a actuar en tot moment de conformitat amb les disposicions establertes en el clausulat del present text legal, els quals defineixen els drets i obligacions d'ARETEX i l'Usuari a propòsit de la relació contractual que es deriva de l'utilització dels serveis accessibles mitjançant el Lloc Web. Aquests són els únics Termes i Condicions aplicables a l'ús del Lloc Web (sense prejudici de que per determinats serveis podran existir condicions particulars) i substitueixen qualsevols altres condicions. 

Mitjançant l'acceptació dels presents Termes i Condicions, l'Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per contractar i adquirir els serveis presents al Lloc Web.

3. OBJECTE

El present Lloc Web ha sigut desenvolupat per ARETEX amb la finalitat d'oferir, per a la seva venda, productes tèxtils per nens tals com mitjons, leotards, jaquetes, roba de punt, moda de bany, etc. (d'ara endavant, els "Productes").

Els productes estan dirigits a usuaris consumidors.

4. FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB I OBLIGACIONS DELS USUARIS

Perquè els Usuaris puguin gaudir dels productes que ARETEX ofereix mitjançant el Lloc Web, hauran de tenir en compte el següent:

4.1 Registre de l'Usuari

Per procedir a la compra dels Productes a disposició dels Usuaris mitjançant el Lloc Web, aquests hauran de procedir a registrar-se facilitant el seu nom i cognoms, així com la seva adreça de correu electrònic i data de naixement mitjançant el formulari de registre que es troba en el Lloc Web a tal efecte. A més, els Usuaris hauran de seleccionar una contrassenya per poder completar el procés de registre.

ARETEX facilitarà l'ús de contrassenyes personals a l'Usuari que es registri com a tal en el Lloc Web. Aquestres contrassenyes serviran per a l'accés als serveis oferts per mitjà del Lloc Web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contassenyes en la més estricte i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus que es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrassenya d'accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l'usuari. L'usuari es compromet a notificar a ARETEX de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrassenya i/o nom d'usuari, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa mitjançant el correu electrònic shop@condor.es, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancelació.

En aquest sentit, els Usuarios assumeixen tots la responsabilitat per l'ús que facin del Lloc Web. El Lloc Web pot proporcionar als Usuaris accés a una gran quantitat de textos, gràfics, dibuixos, dissenys, fotografies, contingut multimedia i informació (d'ara endavant, el "Contingut") pertanyents a ARETEX o de tercers. 

Els Usuaris es comprometen a fer un ús adequat dels Continguts i Serveis oferts mitjançant el Lloc Web.

Sense limitació, els Usuaris es comprometen a no utilitzar tals Continguts o Serveis per:

(i)      Fer ús no autoritzat o fraudulent del Lloc Web;

(ii)     Accés o intent d'accés a recursos restringits del Lloc Web;

(iii)    Utilitzar el Lloc Web per fins ilícits, ilegals i/o contraris a lo disposat en els presents Termes i Condicions, lascius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o impedir el normal ús o gaudi del Lloc Web;

(iv)    Provocar danys al Lloc Web o a sistemes de tercers;

(v)     Introduir o difondre virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que pugui causar danys en el sistemes d'ARETEX o de tercers;

(vi)     Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades d'ARETEX, de altres Usuaris o de tercers;

(vii)    Reproduir, copiar, distribuir, transformar o modificar els continguts, permetent l'accés a tercers mitjançant qualsevol modalitat de comunicació pública, a no ser que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o allò resulti legalment permés;

(viii)     Obtenir o intentar obtenir els continguts per mitjans o procediments diferents als que, en el seu cas, s'hagin posat a disposició per tal efecte;

(ix)     Intentar accedir i/o utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres Usuarios i/o modificar o manipular els seus missatges;

(x)     Els Usuaris no transmetran el seu nom d'usuari i contrassenya a tercers no autoritzats i informaran immediatament a ARETEX de l'accés d'un usuari no autoritzat.

A més, els Usuaris es comprometen a mantenir al seu compte la informació de manera exacta, complerta i actualitzada (nom, cognoms, edat, domicili, número de telèfon, email, etc.).

En relació amb l'anterior, ARETEX es reserva el dret a donar de baixa a aquells Usuaris que estiguin fent un mal ús del compte d'usuari, realitzant actes fraudulents o que perjudiquin o puguin perjudicar a ARETEX, així com la introducció d'informació personal requerida falsa o incomplerta que impossibiliti o dificulti el correcte desenvolupament i funcionament dels serveis oferts en el Lloc Web. 

En el cas que ARETEX detecti qualsevol anomalia o existeixin motius fundats que un Usuari estigui portant a terme qualsevol dels actes mencionats anteriorment que contravinguin la bona fe i els presents Termes i Condicions, ARETEX es reserva el dret a donar de baixa al Usuari, fin i tot a tots aquells Usuaris que s'hagin beneficiat de forma directa o indirecta d'aquest tipus d'actuacions, podent a més exercir totes les totes les accions legals que puguessin correspondre, sent l'Usuari responsable de les despeses que puguessin ocasionar tals actes, així com dels danys i prejudicis ocasionats. 

En aquest sentit, ARETEX declara que ha habilitat els macanismes idonis per detectar qualsevol possible actuació fraudulenta, anòmala o dolosa que pretengui alterar les condicions per al ús del compte de l'usuari. 

Tanmateix, ARETEX es reserva el dret a no concedir un compte d'usuari quan tingui motius raonables i fundats per creure que un Usuari ha infringit els presents Termes i Condicions. 

ARETEX podrà suspendre terporalment i sense previ avís, l'accessibilitat al Lloc Web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin, ARETEX comunicarà als Usuarios, amb antelació suficient, la data prevista per la suspensió dels Serveis. ARETEX no es resposabilitza de l'ús que els Usuaris puguin fer dels Continguts inclosos en el Lloc Web. 

4.2 Compte d'Usuari

Una vegada que l'Usuari hagi creat un compte d'accés al Lloc Web, tindrà accés a un perfil on podrà completar les seves dades persones, incloent dades de facturació i una adreça postal. 

L'Usuari garanteix que les seves dades seran exactes, actuales i veraces. A més, podrà cancelar el seu compte en el Lloc Web en qualsevol moment contactant a ARETEX mitjançant el email shop@condor.es.

4.3 Funcionament del Lloc Web

Una vegada creat el compte d'Usuari, aquest pot procedir a la compra de qualsevol dels productes textils que s'ofereixen al Lloc Web. Una vegada s'hagin seleccionat els productes i afegit  la cistella, l'Usuari pot seleccionar enviament a domicili o recollida a botiga i procedir al pagament del preu. 

ARETEX se reserva el dret a modificar els productes que s'ofereixen mitjançant el Lloc Web als Usuaris. En particular, ARETEX podrà en qualsevol moment afegir nous productes als oferts o inclosos en el Lloc Web, entenent-se que tret que es disposi una altre cosa, aquests nous productes es regiran per lo disposat en els presentes Termes i Condicions. 

Els productes incloses en el Lloc Web es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als productes efectivament oferts. 

4.4 Conducta dels Usuaris en el Lloc Web

L'Usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar el Lloc Web, a adquirir els productes i utilitzar cada un dels serveis del Lloc Web de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i lo disposat en aquests Termes i Condicions, i haurà tanmateix abstenir-se d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, provocar danys o deteriorar el normal funcionament i gaudi del Lloc Web per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als bens i drets d'ARETEX, els seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer. 

En particular, però sense limitació, cualsecol persona que visiti el Lloc WEB, així com els Usuaris no hauran de: 

        i.        Comunicar dades que no siguin verdaderes, exactes, completes i/o actualitzades, ni facilitar al Lloc Web dades identificatives d'altres usuaris o suplantar a qualsevol persona o identitat. 

      ii.         Utilitzar el Lloc Web amb fins fraudulents, o relacionats amb delictes penals o activitats ilícites de cap tipus. 

    iii.          Provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o prejudicis que puguin menyscabar, alterar el Lloc Web, ni tampoc introduirà, ni difondrà virus informàtics que puguin provocar alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del Lloc Web. L'Usuari no haurà d'escanejar o posar a prova la vulnerabilitat de qualsevol sistema o xarxa d'Aretex, o infringir qualsevol mesura de seguretat o autentificació, així com tractar de desxifrar o desensablar el software utilitzat per ARETEX per oferir els serveis mitjançant el Lloc Web. 

     iv.            Utilitzar el Lloc Web per enviar, utilitzar o reutilitzar material o que contingui informació ilegal, ofensiva, pornogràfica, abusiva, indecent, difamatòria, obscena o amenaçant de cap tipus, o que suposin una violació dels drets d'autor, marques registrades o confidencialitat, privacitat o qualsevol altre dret, o sigui d'una altre manera injuriosa o censurable per terceres parts, o el contingut del qual contingui virus informàtics, propaganda política, contingut publicitari, correus en cadena, enviament massiu de correus o qualsevol altre tipus de “spam” i, en general, qualsevol tipus de molèstia o inconvenient innecessari. 

       v.          Descarregar, enviar o distribuir de qualsevol forma continguts o aplicacions que puguin vulnerar qualsevol legislació en vigor oq ue suposin infringir qualsevol dret de qualsevol part.

     vi.            No remetre missatges amb caràcter massiu i/o repetitiu a una pluralitat de persones, ni enviar adreces de correu electrònic de tercers sense el seu consentiment. 

   vii.            Utilitzar les eines que ARETEX posa a disposició dels Usuaris per finalitats diferents a les merament informatives.

 viii.            Promoure o fomentar que tercers portin a terme qualsevol de les pràctiques anteriors o contribueixen a elles. 

ARETEX tindrà dret a investigar i denunciar qualsevol de les conductes mencionades d'acord amb la llei, així com a col·laborar amb les autoritats en la investigació de tals actuacions. 

ARETEX es reserva el dret a denegar qualsevol intent d'accés al Lloc Web o cancelar la prestació dels Serveis en els casos en els que es produeixi una utilització incorrecta del Lloc Web.

En particular ARETEX es reserva el dret d'admisió i d'exclusió del seu Lloc Web. Qualsevol Usuari que no compleixi les normes contingudes en el present condicionat podrà ser exclòs del Lloc Web. 

ARETEX es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessàri al Usuari per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de l'incidència, així com també es compromet a la retirada de qualsevol anunci publicat en el seu Lloc Web el contingut del qual infringeixi les lleis aplicables en el moment en el que tingui coneixement de la seva existència.

5. PRODUCTES I PREUS

ARETEX es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que s'ofereixen als Usuaris mitjançant el Lloc Web. En particular, ARETEX podrà en qualsevol moment afegir nous productes als oferts o inclosos en el Lloc Web, entenent-se que tret que es disposi una altre cosa, tals nous productes es regiran per lo disposat en els presents Termes i Condicions. Tanmateix, ARETEX es reserva el dret a no oferir i/o facilitar l'accés i la utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de productes que s'ofereixen al Lloc Web. 

Els productes inclosos en el Lloc Web es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als productes efectivament oferts. Les característiques dels productes i els seus preus apareixen en el Lloc Web. Els preus indicats en el Lloc Web són en € i inclouen IVA, tret de indicació contraria.

Tots els productes que apareixen al Lloc Web estan subjectes a disponibilitat. ARETEX actualitza constantment i de forma automàtica el Lloc Web per garantir la màxima correspondència entre la disponibilitat real dels productes i serveis i la informació disonible a aquest respecte en el Lloc Web. 

Tanmateix, ARETEX tindrà la facultat de cancelar una comanda en cas de indisponibilitat dels productes seleccionats per l'Usuari, en qualsevol cas ARETEX informarà a l'Usuari per correu electrònic de que la comanda no ha pgut ser tramitada, detallant els motius pels quals d'Usuario no podrà gaudir d'aquest. En aquest cas, es tornarà l'import previament realitzat mitjançant el métode de pagament seleccionat per l'Usuari el més aviat possible. 

La devolució efectivament cursada es comunicarà a l'Usuari per correu electrònic. 

6. PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

Una vegada que l'Usuari hagi seleccionat els Productes, haurà de verificar que el contingut de la seva comanda és correcte i procedir al pagament del mateix. En aquest sentit, perquè l'Usuari pugui procedir al pagament de la seva comanda, haurà d'identificar-se o registrar-se amb caràcter previ a procedir al pagament. 

Per a aquells supòsits en què l'usuari faci el pagament utilitzant un cupó descompte o codi promocional, ARETEX haurà de verificar prèviament que el cupó utilitzat és correcte. En cas contrari, ARETEX es reserva el dret d'anul·lar la comanda comunicant a l'Usuari el motiu pel qual la seva comanda ha estat anul·lada d'acord amb l'ús incorrecte del cupó de descompte o codi promocional.

Igualment, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a ARETEX a l'adreça shop@condor.es sol·licitant informació sobre els usos del cupó de descompte o codi promocional.

En el termini màxim de vint i quatre (24) hores, ARETEX enviarà un correu electrònic a l'Usuari, confirmant-li la recepció del pagament. Aquest correu assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del producte, el seu preu, les despeses d'enviament (si fos el cas) i les dades de pagament.

Les comandes tindran una compra mínima de 15 Euros, despeses d'enviament no incloses. 

L'enviament per Espanya i Portugal (Excepte Canàries, Ceuta i Melilla) es realitza mitjançant l'empresa de transport GLS. Els costos d'enviament són de 5€ per comanda, tret que es tracti de comandes superiors a 60€ a Espanya i 100€ a Portugal, en que les despeses d'enviament seran gratuites.

Per Canàries, Ceuta i Melilla l'empresa de missatgeria encarregada dels enviaments és CORREOS. Les despeses d'enviament són de 20€ per comanda, tret que es tracti de comandes superiors a 100€, en que les despeses d'enviament són gratuites. 

Per altres països de la Unió Europea (excepte Espanya i Portugal) l'empresa de missatgeria encarregada dels enviaments és GLS. Les despeses d'enviament són de 9,5€ per comanda, tret que es tracti de comandes superiors a 100€, en que les despeses d'enviament són gratuites. 

Per els enviaments a Suissa, Noruega i Mónaco l'empresa de missatgeria encarregada és UPS. Les despeses d'enviament són de 19,5€ per comanda, tret de les comandes superiors a 100€, en que les despeses d'enviament són gratuites. 

Les despeses d'enviament inclouen la manipulació, empaquetat i enviament. En cas de realitzar dues comandes didferents les despeses d'enviament s'aplicaran a cada una de les comandes. 

Les despeses arancelaries i impostos que es puguessin produir a l'entrada de la comanda en els països fora del espai de la Unió Europea aniran a càrrec del comprador. 

Els enviaments a botigues d'ARETEX CLICK&COLLECT (Albacete, Alicante, Arenys de Mar, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Donosti-San Sebastián, Huelva, Madrid, Valencia y Zaragoza) són gratuits.

Les reserves a botiga física CLICK&RESERVE es confirmaran en un període màxim de dos dies laborables. En cas que algun producte no estigui disponible a la botiga seleccionada, s'oferiran diferents opcions possibles. Una vegada es comuniqui que la reserva està disponible a la botiga es guardarà durante un termini de dos dies, i si no es recull, la botiga anularà la comanda. Els pagaments es realitzaran a la botiga seleccionada quan es vain a recolir la reserva.

L'Usuari que adquireixi un producte mitjançant el Lloc Web haurà d'efectuar el pagament mitjançant els següents sistemes disponibles: 

  • Tarjeta Visa o Mastercard
  • PayPal
  • Transferència bancaria
  • Bizum

Es garanteix als Usuaris que el procés de pagament es realitza amb total seguretat, d'acord amb els protocols i serveis de seguretat exigits. 

L'Usuari haurà de notificar a ARETEX qualsevol càrrec indegut o fraudulent que eventualment pogués produir-se a la tarjeta utilitzada per les compres, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a shop@condor.es en el termini més breu possible, de forma que ARETEX pugui realitzar les gestions oportunes amb motiu d'una eventual incidència.

ARETEX arxivarà els documents electrònics en els que es formalitzi el contracte, remetint una copia a l'Usuari una vegada s'hagi realitzat la compra. 

La confirmació de la comanda enviada per ARETEX no té validesa com a factura, només com a comprobant de compra. 

7. TERMINIS, LLOC D'ENTREGA I EXTRAVIAMENTS

7.1 Entrega del Producte

ARETEX es compromet a entregar el Producte en perfecte estat a l'adreça que l'Usuari indiqui. Amb el fi d'optimitzar l'entrega, l'Usuari haurà d'indicar una adreça en la que la comanda pugui ser entregada dins l'horari laboral habitual.

Tanmateix, ARETEX no serà responsable pels errors causats a l'entrega de la comanda quan l'adreça d'entrega introduida per l'Usuari en el formulari de comanda sigui imprecisa, no s'ajusta a la realitat, sigui falsa o hagi sigut omesa. 

Sense prejudici de l'anterior ARETEX es compromet a adoptar aquelles mesures que es trobin al seu abast, perquè l'entrega de la comanda pugu efectuar-se en el temps acordat, i de no ser així, lo abans possible, a satisfacció del destinatari. 

L'àmbit territorial de les vendes mitjançant el Lloc WEB és exclusivament el territori de la Unió Europea, pel que el servei d'entrega només es podrà realitzar en aquest territori. 

L'Usuari podrà fer el seguiment de la seva comanda mitjançant el seu compte d'usuari. 

7.2 Termini d'entrega i notificació

Les comandes es processen dins les 24/48 hores hàbils seguents a la recepció de la confirmació de pagament, excepte en les comandes realitzades en caps de setmana o festius. Una vez comprobat el pagament, el termini d'entrega màxim serà de trenta (30) dies naturals establert per defecte a la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

País Temps d'enviament
Alemania 3-4
Austria 4-5
Bélgica 3-4
Bulgaria 5-6
Chipre 6-7
Croacia 4-5
Dinamarca 4-5
Eslovaquia 3-4
Eslovenia 4-5
Estonia 5-6
Finlandia 7-8
Francia 2-3
Grecia 8-9
Hungría 3-4
Irlanda 5-6
Italia 3-4
Letonia 7-8
Lituania 5-6
Luxemburgo 3-4
Malta 5-6
Países Bajos 3-4
Polonia 4-5
República Checa 3-4
Rumania 5-6
Suecia 6-7

L'Usuari també podrà seleccionar la recollida de la comanda a botiga de forma gratuita. Excepte els productes de les categories OUTLET i REBAIXES.

8. CANVIS, DEVOLUCIONS I DRET DE DESISTIMENT

8.1 Canvis

Els Productes es poden canviar per una altre talla o color a les nostres botigues Cóndor d'Albacete, Alicante, Arenys de Mar, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Donosti-San Sebastián, Huelva, Madrid, Valencia y Zaragoza.  És imprescindible adjuntar una còpia de la comanda a la devolució. El termini de canvi és de 14 dies naturals desde la recepció de la compra. Pot consultar la ubicació de les nostres botigues en el següent enllaç: https://www.condor.es/

Per sol·licitar un canvi on-line s'ha de realitzar una nova comanda amb les talles o colors correctes i sol·licitar a:  shop@condor.es la recollida gratuita dels articles a tornar. És imprescindible adjuntar una copia de la comanda a la devolució. El termini de canvi és de 14 dies naturals desde la recepció de la compra. 

8.2 Devolucions

Les devolucions els articles es poden realitzar a qualsevol de les nostres botigues Cóndor (Albacete, Alicante, Arenys de Mar, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Donosti-San Sebastián, Huelva, Madrid, Valencia y Zaragoza).

Abans d'entregar la devolució a la botiga, es prega enviar un correu a shop@condor.es indicant el número de comanda i la botiga on es deixarà la devolució. Una vegada rebuda la devolució a la botiga, i en el termini màxim de 14 dies naturals des de que es va produir la devolució, s'abonarà a l'Usuari l'import de la devolució amb el mateix mètode de pagament amb el que es va realitzar la comanda. És imprescindible tornar el producte junt amb el número de comanda de la devolució.

El termini per realitzar una devolució és de 14 dies naturals des de la recepció de la compra. 

Les devolucions que es vulguin realizar des de el Lloc Web amb recollida en el domicili hauran de realitzar-se per email a: shop@condor.es. En el email s'haurà d'indicar el número de comanda que es desitgi tornar, així com un telèfon de contacte, adreçade recollida i un horari de recollida de preferència. En el  termini màxim d'una setmana un missatger recollirà al seu domicili de forma totalment gratuita. Una vegada rebuda la devolució a les nostres oficines centrals, s'abonarà al Usuari l'import dels articles tornats amb el mateix mètode de pagament amb el que es va realitzar la comanda en el termini màxim de 14 dies naturals. 

Cóndor es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora del termini fixat, o plantejar devaluacions en l'import a tornar en aquelles peces que no es trobin en les mateixes condicions en les que es van rebre, i això de conformitat amb lo establert en l'article 108.2 de la Llei per la defensa dels Consumidors i Usuaris.  Per qualsevol consulta només ha de contactar-nos a shop@condor.es ¡Estarem encantats d'ajudar-lo!

Durant el període de desistiment són exclusivament aplicables les condicions de la política de desistiment. 

8.3 Dret de desistiment

L'Usuari té dret a desistir del contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals des de el dia que l'Usuari o un tercer per l'Usuari indicat, diferent al transportista, va adquirir la possessió materal de l'últim dels bens. Per exercir el dret de desistiment, haurà l'usuari notificar a ARETEX - Rial Sa Clavella 89, 08350 Arenys de Mar (Barcelona) - shop@condor.es la seva decisió de desistir del contracte mitjançant una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu posta, fax o correu electrònic). Per complir amb el termini de deistiment, sols cal que la comunicació relativa al exercici per part d'aquest dret sigui enviada abans que vençi el termini corresponent. 

"Model formulari de desistiment:

A l'atenció de ARETEX, S.A.U. – Ria Sa Clavella 89, 08350, Arenys de Mar (Barcelona) – shop@condor.es Tel. 937959980

Per la present li comunico que desisteixo del nostre contracte de vende del següent bé:

-          Comanda rebuda (dia/mes/any)

-          Nom del consumidor i usuari

-          Domicili del consumidor i usuari

-          Firma del consumidor i usuari (solsament si aquest formulari es presenta en paper)

-          Data

En cas de desistiment, ARETEX tornarà tots els pagaments rebuts per l'Usuari, incloses les despeses d'enviament (amb la excepció de les despeses adicionals resultats de l'elecció d'una modaliat d'entrega diferent a la modalitat menys costosa d'entrega oridinària que oferissim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a més tardar 14 dies naturals a partir de la data en la que se'ns va informar de la decisió de desistir del present contracte.

Procedirem a efectural tal reemborsament utlitzant el mateix mètode de pagament utilitzat per l'Usuari per la transmissió inicial, a no ser que l'Usuari hagi indicat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà a cap despesa com a consequüència del reemborsament. Podremo retenir el reemborsament fins haber rebut els bens, o fins que l'Usuari hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons la condició que primer es compleixi. 

El dret de desistiment no serà aplicable quan els bens hagin sigut desprecintats després de l'entrega i tals drets ja no puguin ser aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o la higiene. 

9. SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

Per qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correu eletrònic a l'adreça shop@condor.es.

10. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

ARETEX no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i prejudicis de qualsevol naturalesa que puguessin derivar-se de l'accés o ús dels continguts del Lloc Web. Entre altres, i a titol enunciatiu i no limitatiu, ARETEX no es fa responsable de les següents circumstàncies:

     i.   De la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Lloc Web i/o dels seus serveis o continguts, excloent-se, en la màxima mesura permesa per la legistlació vigent, cualsevol responsabilitat pels danys i prejudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat o de continuitat del funcionament del Lloc Web. 

    ii.   De la falta de utilitat del Lloc Web o els continguts per qualsevol servei.

    iii.   Del contingut d'altres pàgines d'iInternet a les que puguin dirigir-se links o enllaços colocats en el Lloc Web.

    iv.   De l'existència de virus, programes malicioso o lascius en el Lloc Web.

     v.   De l'ús ilícit, negligent, fraudulent, contraro als presents Termes i Condicions o a la bona fe, del Lloc Web o dels seus contingut, per part dels Usuaris, inclosos qualsevol infracció dels drets de propietat intelectual i/o industrial d'ARETEX o de tercers.

     vi.   De les incidències ocasionades per la falta de la diligència deguda per part de l'Usuario o per l'ús indegut del Lloc Web.

    vii.   Dels casos de força major, el bloqueig de les telecomunicacions o de la xarxa d'Internet, accions o omissions de terceres persones, operadors de telecomunicacions o empreses de serveis, subministre o transports o qualsevol altre causa o circumstànces independents a la volutant d'ARETEX que impideixin la utilització normal del Lloc Web.

11. PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

L'Usuari reconeix que tots els elements del Lloc Web i de cada un dels productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intelectual i industrial de la pròpia ARETEX o de tercers, i que els Termes i Condicions no li atribueixen respecte a tals drets de propietat industrial i intelectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes. 

Per això, en virtut de lo disposat en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 d'abril, pel que s'aproba el text refòs de la Llei de Propiett Intelectual, regularitzant, aclarant i armonitzant les disposicions legals vigents sobre la mateixa (d'ara endavant, “Llei de Propietat Intelectual”), així com en la Llei 17/2001, de 7 de desembre de Marqus i la legislació complementaria en matèria de propietat intel·lectual i industrial, queda expressament prohibida la reproducció, transmissió, adaptació, traducció, distribució, comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del Lloc Web, en qualsevol suport i per altre mitjà tècnica, tret autorització expressa atorgada per escrit per part d'ARETEX.

Concretament, i en virtut de lo disposat a la normativa nacional, europea i internacional sobre propietat intelectual, queden expressament prohibides la utilització de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web i en concret el contingut elaborat per ARETEX, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autoritzacio d'ARETEX.

L'Usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi mitjançant la utilització del Lloc Web únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar directa ni indirectament una explotació comercial dels material, elements i informació obtinguts mitjançant els mateixos.

L'Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intelectual i Industrial de titularitat d'ARETEX. L'Usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instalat en el Lloc Web d'ARETEX.  

ARETEX no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intelectual i industrial o sobre qualsevol altre propietat o dret relacionat amb el Lloc Web, i en cap cas d'entendrà que l'accé i navegació dels Usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de tals drets per part d'ARETEX.

Qualsevol ús d'aquests continguts no autoritzat prèviament per part d'ARETEX serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intelectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

12. PROTECCIÓ DE DADES

ARETEX garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els Usuaris faciliten cumplint amb lo disposat en el Reglamento 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació de dades (d'ara endavant, “RGPD”) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia de drets digitales (d'ara endavant, “LOPDGDD”)

En aquest sentit, s'informa als Usuaris que, en materia de privacitat i protecció de les seves dades personals, poden exercir els següents drets:  

        i.            Accedir a les seves dades personals;  

      ii.            sol·licitar la rectificació de qualsevol dada inexacta;  

    iii.            sol·licitar la supressió de les seves dades;  

     iv.            sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades;  

       v.            oposar-se al tractament de les seves dades;  

     vi.            exercir el seu dret a l'oblit ; i  

   vii.            sol·licitar la portabilitat de les seves dades. Tanmateix, els Usuaris tindràn dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades. 

L'Usuari pot exercir tots aquests drets a l'adreça de correu  gdpr@condor.es indicant el motiu de la seva petició i aportant una copia del seu D.N.I. 

No obstant l'anterior, per conèixer tota els detalls sobre el tractament de les dades de caràcter personal portat a terme per ARETEX, l'Usuari podrà trobar la política de privacitat en el següent enllaç: Política de Privacitat

13. MODIFICACIONS

L'informació que apareix en aquest Lloc Web és la vigent a la data de la seva última actulització. ARETEX es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest Lloc Web, així com els presents Termes i Condicions, la política de privacitat o qualsevol altre informació. 

L'entrada en vigor de las modificacions dels termes i condicions es produirà des de el moment de la seva publicació en aquest Lloc Web.

14. CLÀUSULA DE SALVAGUARDA

Totes les clàusules o extrems d'aquestes condicions d'ús han de ser interpretats de forma independent i autònoma, no veient-se afectades la resta de estipulacions en cas que una d'elles hagi sigut declarada nula per sentència judicial o resolució arbitral ferma. Es substituirà la clàusula o clàusules afectades per una altre o altres que preservin els efectes perseguits per les condicions d'ús.

15. RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONTROVERSIES

En virtut de lo disposat en el Reglament (UE) nº 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu a la resolució de litigis en linia en materia de consum, la Plataforma informa que, en cas de controvèrsia, l'Usuari resident a la Unió Europea podrà acudir a la “Plataforma Online de Resolució de Conflictes” que ha desenvolupat la Comissió Europea, amb el fi d'intentar resoldre extrajudicialment qualsevol controversia que es derivi de la relació contractual existent entre les parts.

Si desitja accedir a la “Plataforma Online de Resolució de Conflictes” pot fer-lo mitjançant el següent enllaç:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.   

16.  JURISDICCIÓ Y FUR

De conformitat amb el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembre, pel que s'aproba el text refòs de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios i altres lleis complementaries, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur, les parts es someten als Jutjats i Tribunals del lloc de residència de l'Usuari.